SUOMEN KRIISINHALLINTAMISSIOT

 

TOUR OF DUTY

 

Sinai

Cyprus

Golan

Lebanon

Namibia

Bosnia

Afganistan

Macedonia

Croatia

Somalia

Kosovo

Chad

Eritrea

Liberia

Congo